Referendum: Federaal - Minder en transparantere financiering van de monarchie

INITIATIEF

  • Het budget van de civiele lijst moet worden opgedeeld in een deel ‘dotatie en een deel ‘werking en personeel’. Op het deel dotatie heft de staat personenbelasting. De uitgaven ten laste van het deel werking en personeel worden gecontroleerd door het Rekenhof. De Kamer van Volksvertegenwoordigers moet jaarlijks deze rekeningen goedkeuren.
  • De dotaties toegekend aan prinses Astrid en prins Laurent doven uit over een periode van vijf jaar. Publieke gelden dienen immers niet om koningskinderen te onderhouden.

STANDPUNT

De monarchie wordt als deel van de overheid gefinancierd met belastinggeld.  Koning Filip heeft krachtens de Grondwet recht op een civiele lijst. Daarnaast worden dotaties betaald aan Albert II, prinses Astrid en prins Laurent.

  1. De begroting van de civiele lijst en de dotaties ziet er als volgt uit (bron: knack) :

               2016          2017
   Civiiele lijst Filip   11.551.000        11.786.000
   Dotatie Albert II             
    Bezoldiging      173.000          176.000
    Werking         733.000         748.000
   Dotatie prinses Astrid
    Bezoldiging     87.000          88.000
    Werking      228.000          233.000
   Dotatie prins Laurent
    Bezoldiging     87.000          88.000
    Werking      215.000             220.000

 2. Daarnaast zijn er uitgaven voor activiteiten van de koninklijke familie opgenomen in de begroting van 2017 (bron: knack ) : – FOD Kanselarij: 230.000 (ICT en informatica)

  – FOD Buitenlandse Zaken: 314.000 (officiële reizen)

  – FOD Landsverdediging: 2.300.000 (o.a. personeelskosten militairen militair huis, verplaatsingen van de koning met militaire vluchten of ze een officieel karakter hebben of niet)

  – FOD Wetenschapsbeleid: 244.000 (kosten openstelling koninklijk paleis, aankoop kunst voor culturele promotie in het buitenland en 5.000 toelage vzw stichting prins Laurent)

  – Regie der gebouwen: 4.089.000 (onderhoud en investeringen in koninklijke paleizen)

  – Federale politie: 15.120.000

  – FOD Informatica- en Communicatietechnologie: 30.000 (informaticakosten van het Paleis)

  Totaal uitgaven activiteiten koninklijke familie: 22.327.000

3. Totale kostprijs van de monarchie bedraagt ongeveer 35,5 miljoen €

DOEL

Besparing en transparantie

INFO EN OPINIES